Cột gắn biển tên đường xiêu vẹo

Cột gắn biển tên đường xiêu vẹo

Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Tin-ảnh: T.Thảo