Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM

Nhóm phóng viên